Skip to main content
การจดทะเบียนธุรกิจ

การจดทะเบียนธุรกิจเพื่อเริ่มธุรกิจของคุณ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางธุรกิจทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องทำเพื่อเริ่มหรือดำเนินธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะจดทะเบียนบริษัท หรือจด GST นักบัญชี Thai Tax สามารถช่วยคุณได้

กิจการเจ้าของคนเดียว (Sole Trader)

การจดทะเบียนและดำเนินการในฐานะเจ้าของคนเดียว

บริษัท (Company)

การจดทะเบียนและการดำเนินงานแบบบริษัท

ห้างหุ้นส่วน (Partnerships)

การจดทะเบียนแบบห้างหุ้นส่วน สำหรับเจ้าของสองคนขึ้นไปเพื่อดำเนินธุรกิจ

กองทรัสต์ (Trust)

จัดตั้งกองทุนทรัสต์ เพื่อการลงทุนและจุดประสงค์ด้านธุรกิจ

การปฏิบัติตามภาษี

การยื่นภาษีธุรกิจ

นักบัญชี Thai Tax ให้บริการด้านภาษีและบัญชีที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าของเรา เราได้ช่วยเหลือบริษัทในออสเตรเลียและบริษัทในต่างประเทศจำนวนมากในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึง ธุรกิจบริการเฉพาะกิจ, ธุรกิจอาหารจานด่วน, ร้านค้าปลีก, คลินิก,โทรคมนาคมรวมถึงธุรกิจและบริการอื่น ๆ อีกมากมาย

กิจการเจ้าของคนเดียว (Sole Trader)

การปฏิบัติตามภาษีสำหรับผู้ค้าเดียว, ผู้รับจ้างตามสัญญา และคนขับ Uber

บริษัท (Company)

การปฏิบัติตามภาษีประจำปีของบริษัท และการรายงานทางการเงิน

ห้างหุ้นส่วน (Partnerships)

การยื่นภาษีสำหรับธุรกิจห้างหุ้นส่วน

กองทรัสต์ (Trust)

กองทรัสต์ที่ได้รับรายได้ในระหว่างปีจะต้องยื่นคืนภาษีรายได้

การบัญชีธุรกิจ

การบัญชีสำหรับธุรกิจ

นักบัญชี Thai Tax ไม่ได้เป็นแค่เรื่องภาษี เรายังนอกจากนี้ครอบคลุมบริการด้านบัญชีและธุรกิจอื่นๆ เพื่อช่วยลดภาระงานของผู้ดูแลระบบและช่วยให้คุณได้มุ่งเน้นและทำธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างเต็มที่

BAS/IAS/PAYG/TPAR

การปฏิบัติตามบัญชีรายไตรมาสและประจำปีสำหรับธุรกิจ

การทำบัญชีบริษัท

บริการทำบัญชีช่วยในการทำธุรกรรม, การบันทึกข้อมูลและการใช้งานซอฟต์แวร์บัญชี

การจ่ายเงินค่าจ้าง (เงินเดือน) ของพนักงานบริษัท

บริการบัญชีเงินเดือน STP สำหรับบริษัทที่จะต้องการมุ่งเน้นธุรกิจของพวกเขา

บริการทางธุรกิจอื่น ๆ

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับทาง ASIC, Capital gains tax withholding certificate, จดหมายด้านบัญชีสำหรับสัญญาเช่าเชิงพาณิชย์ ฯลฯ